Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Criteria voor sponsoraanvraag


Doelstelling
De stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen wil steun bieden aan mits die gericht zijn op verbetering van de samenleving in de omgeving van Alblasserdam.


Werkgebied
De stichting is ontstaan uit de vroegere Nutsspaarbank te Alblasserdam. Het werkgebied van de stichting omvat het werkgebied van de vroegere Nutsspaarbank Alblasserdam, nl. de dorpen Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Kinderdijk en Streefkerk


Vormen van ondersteuning
 1. Regionaal/lokaal belangrijke, periodiek terugkerende evenementen met veel belangstelling van de plaatselijke en regionale media.
 2. Sport en ontspanning.
 3. "Sociale" sponsoring”. Incidentele posten waarbij het motief humanitair/sociaal is.
 4. Overige sponsorvormen
Alle bovengenoemde vormen kunnen zowel incidenteel als een meerjarig karakter hebben. De criteria waaraan voldaan moet worden zijn verschillend.


Onderscheid in promotionele uitgaven
Aanvragen voor een bijdrage voor a), waarbij vooral het vergroten van de naamsbekendheid van de SNS van belang is, kunnen per brief aan de secretaris worden gericht.
Een aanvraag voor een bijdrage voor een project als onder b) dient te worden gedaan met gebruikmaking van een aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden HIER.

Aanvragen voor projecten worden onderscheiden in:


Criteria voor Incidenteel Project
 1. De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken indien de instelling bekend is bij het bestuur van SSN. Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van een individu worden in principe niet in behandeling genomen.
 2. Een aanvraag is altijd projectgebonden. Het moeten concrete projecten zijn die in een voorbereidende fase verkeren. Dus geen projecten die al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd en waarvoor achteraf subsidie wordt aangevraagd.
 3. Projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van SSN.
 4. Projecten mogen –direct of indirect – geen politiek of commercieel doel hebben.
 5. De aanvragende instelling moet onvoldoende vermogen hebben om het project zelf te kunnen financieren.
 6. SSN zal slechts bij hoge uitzondering de volledige kosten van een project voor haar rekening nemen. Eigen inbreng en/of bijdragen van anderen zijn doorgaans een vereiste.
 7. De aanvraag mag geen betrekking hebben op dekking van de normale exploitatie en/of overheadkosten.
 8. Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking voor financiële steun.
 9. Aanvragen voor projecten buiten het werkgebied van de stichting worden niet in behandeling genomen.
 10. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van SSN om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.


Meerjarige contracten
 1. De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken indien de instelling bekend is bij het bestuur van SSN. Aanvragen voor financiële ondersteuning ten behoeve van een individu worden in principe niet in behandeling genomen.
 2. De projecten moeten een sociaal-maatschappelijk of ideëel karakter hebben. Zij moeten ten goede komen aan de bevolking in het werkgebied van SSN.
 3. Instelling mag geen politiek of commercieel doel hebben.
 4. Specifieke afspraken over publiciteit per contract zullen worden gemaakt.
 5. Jaarlijks is er een contactmoment tussen het bestuur van SSN en de aanvragende instelling. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn de jaarcijfers, aantal leden, gemiddeld aantal bezoekers, plaats op de ranglijst etc.
 6. Voor meerjarige sponsoring zal altijd een contract worden opgemaakt met daarin de voorwaarden waaraan beide partijen zich te houden hebben.
 7. Het contract zal door tekeningsbevoegde bestuurders van beide partijen worden ondertekend.
 8. Aanvragen voor projecten buiten het werkgebied van de stichting worden niet in behandeling genomen.
 9. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van SSN om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.