Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen


Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam, RSIN, contactgegevens:
Naam : Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen
RSIN : 802509071
Postadres : Kon. Wilhelminaweg 43, 2951 XE Alblasserdam

Doelstelling:
Het doel van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen [SSN] is het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve, ideële activiteiten en activiteiten op het gebied van sport, mits in het werkgebied van de vroegere Nutsspaarbank Alblasserdam alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: W. Schut
Secretaris/penningmeester: J. Versluis
Algemeen Adjunct: E. Bouter 
Bestuurslid: H. Borsje 
Bestuurslid: W. de Gruijter 
Bestuurslid: J. Slob 
Bestuurslid: C.P. Versluis

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen [SSN] ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet-bovenmatige vacatiegeld.

Verkort beleidsplan:
Het beleid van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Het vermogen wordt op verantwoord en solide belegd. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door een defensief karakter; een voorzichtige afweging van het risico en rendement staan voorop. De Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De administratie van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen wordt gevoerd door de penningmeester en secretaris en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het Bestuur van de Stichting.

Activiteitenverslag:
De activiteiten van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen bestaan uit het toekennen van financiële bijdragen. De daadwerkelijke bestedingen in 2012 bedragen in totaal € 50.807,= en zijn als volgt verdeelt: Cultuur € 14.207,=; Sociaal Maatschappelijk € 10.900,=; Sport en Recreatie € 25.700,=. 

Baten € 118.799,-
Beheerkosten €   7.272,-
Doeluitgaven € 50.807,-
Mutatie Reserve niet uitkeerbaar vermogen € 22.698,-
Mutatie bestemmingsreserve toekomstige uitkeringen € 38.022,- € 118.799,-
Resultaat na bestemming €           0,-